Ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE:


Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Posiadacze pojazdów mechanicznych zobowiązani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle swoich potrzeb.

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają ochronę pojazdu, jego właściciela, posiadaczy oraz kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego:

Ubezpieczenie OC ppm jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni posiadaczy pojazdów od finansowych konsekwencji szkód jakie mogą spowodować osobom trzecim, a także szkodach w mieniu w związku z ruchem pojazdu.

Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia mającego miejsce w Polsce wynoszą aktualnie:
5 210 000 euro za szkody na osobach
1 050 000 euro za szkody w mieniu.

Ubezpieczenie AC:

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu chroniącym jego właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych niezależnie od woli czy winy.
Zakres polisy można zostać dostosowywany do potrzeb – co znajdzie odzwierciedlenie w składce ubezpieczeniowej, zwykle stanowi ona kilka procent wartości pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance:

Assistance (zorganizowanie natychmiastowej pomocy) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na trasie. Tym, co przekonuje kierujących do zakupu polis assistance to możliwość przeniesienia na ubezpieczyciela kosztów związanych z unieruchomieniem pojazdu, jego holowaniem, czy próbą usprawnienia na miejscu zdarzenia.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe dodają assistance w wersji podstawowej (unieruchomienie po kolizji/po wypadku), jako nieodpłatny dodatek do obowiązkowego ubezpieczenia OC (zwykle z limitem wynoszącym ok. 100 km od miejsca zdarzenia)

Ubezpieczenie NNW:

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków to zabezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od trwałych następstw związanych z ruchem pojazdu skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Ubezpieczenie szyb:

Ryzyko zdarzeń dotyczące szyb samochodowych to fragment ubezpieczenia casco, w ramach której pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Jest to ubezpieczenie możliwe do zawarcia niezależnie od posiadanej ochrony casco.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej:

Chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz umożliwia obronę interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez refundację przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów z tą obroną związanych. Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje klientowi adwokata, pokrywa koszty honorarium prawnika lub uiszcza niezbędne opłaty sądowe.

KafelASEKUR