Wypowiedzenia:

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy Pojazdów Mechanicznych:

pdfDruk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28 ust. 1 - (Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy.)

pdfDruk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podtstawie artykułu 31 ust. 1 - (Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za dzień złożenia uznaje się dzien doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.)

pdfDruk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28a ust. 1 - (Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie artykułu 28 ustęp 1 - automatyczne zawarcie następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy - i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana. Za dzien złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej pocztowej placówce operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedziana umowa ulega rozwiązaniu.)

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

pdfDruk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 46 ust. 1 oraz 62 ust. 1. Skutkiem wypowiedzenia, będzie to, że umowa ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będzie trwała do końca okresu na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne jej wznowienie. Wypowiedzenie to może być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.